กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติ

คอร์สกรรมฐาน  9 วัน  

วัดมเหยงคณ์  .พระนครศรีอยุธยา  

ขณะนี้ขอปิดรับสมัครก่อนนะคะ มีผู้สมัครจำนวนมากแล้ว

 ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม 

กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน  

หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้  กรุณางดสมัคร 

 1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรม   จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ไม่ยกเลิกกลางคัน


 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง  สำรวมวาจา  ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน  และบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน  และพี่เลี้ยง เท่านั้น  ไม่ติดต่อญาติ หรือ เพื่อนที่มาเยี่ยม  ระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  และจะคืนให้วันกลับ  


 3. ผู้เข้ารับการอบรมถือศีล 8 ต้องงดการประดับตกแต่งร่างกาย เช่น แต่งหน้า ทาแป้ง ทาปาก ทาเล็บ ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สายสร้อย แหวน  ต่างหู ทุกชนิด เว้นอาหารในเวลาวิกาล  เครื่องดื่มประเภท ไมโล  โอวัลติน ไวตามิลค์ และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร ไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน  (12.00น.)  จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่  อนุโลมยามเจ็บป่วย  สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพให้ถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมื้อเย็นได้)  โดยให้แจ้งขออนุญาต เป็นรายบุคคล  (การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ)


  4. การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

                   สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา  หรือสวมเสื้อ  และกางเกงสุภาพสีขาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้น  กางเกงขาสามส่วน  และไม่คาดผ้าขาวม้า

                   สุภาพสตรี   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา  ผ้าถุง  เสื้อแขนสามส่วน  ผ้าสไบสีขาว หรือเสื้อผ้าสุภาพสีขาว ถ้าผมยาวควรรวบขึ้นให้ เรียบร้อย  ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด


        5.ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องไม่ออกนอกเขตวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต  ระหว่างการเข้าอบรมจะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่กำหนด  โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา  ไม่ควรทำเสียงดัง  จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดัง  และไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง      


         6. เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ  แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน เสื่อ  ผ้าพลาสติกรองนั่ง ไว้ต่างหาก  เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ช่วยทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ  และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง

         

        7.ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน   มิฉะนั้นจะ ถูกตัดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติกรรมฐานในปีนั้นๆ (วัดให้เข้าปฏิบัติได้ปีละ 1 ครั้ง )

*** ผู้ปฏิบัติหญิง ที่มีการเพ้นท์หรือทาสีเล็บ ควรจะล้างออกให้หมดก่อนการเข้าปฏิบัติฯ หรือหากไม่สามารถล้างได้ จะต้องพันพลาสเตอร์ปิดเล็บที่ทำสีทั้งหมดตลอดการเข้าคอร์ส เพื่อความบริสุทธิ์ของศีลแปด และเคารพต่อศาสนสถาน

ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง


ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
หลักฐานการสมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อบันทึกเข้าระบบการรับสมัคร


หลักเกณฑ์การรับสมัคร


วันเปิดคอร์สการอบรม

วันปิดอบรม

หมายเหตุกำหนดการแต่ละวันในช่วงการอบรมฯ


วันเปิดการอบรม

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐ น. ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

.๐ - ๑๐.๐ น. ปฐมนิเทศ  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)  โดย พระภาวนาเขมคุณ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม  นั่งภาวนาฟังเสียงตามสาย  (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ  (ณ ธรรมศาลา  เขตกรรมฐาน)

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก  สรีระกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. นั่งสมาธิ รอบสระมุจลินท์

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม  ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งปฏิบัติกรรมฐาน

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม  ภารกิจส่วนตัว

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน  (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐-๖๐ นาที)


กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว  เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ณ ดาดฟ้าถ้ำวิมุตติสุข)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัวอย่างมีสติ

๐๙.๐๐​ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ในเขตกรรมฐาน)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว - ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ  อย่างมีสติ

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พักอาศัย  สรีรกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ส่งอารมณ์กรรมฐาน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม - ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม 

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก  เตรียมตัวพักผ่อน  (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐ - ๖๐ นาที)


หมายเหตุ  ก่อนวันปิดคอร์ส

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   พี่เลี้ยงนำเข้าไปปฏิบัติที่โบราณสถาน


กำหนดการวันปิดอบรม

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว  เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. พี่เลี้ยงนำไปตักบาตรพระสงฆ์  (ณ ข้างโบราณสถาน)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. นำบัตรติดหน้าอกและกุญแจ  มาแลกโทรศัพท์คืน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เปิดใจ  แสดงความรู้สึก  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีปิดอบรม  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ น. ทำความสะอาดกุฏิที่พัก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  พี่เลี้ยงจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วงๆ ไป

 


การแต่งกายที่ถูกต้องและกริยาที่ไม่ควรทำ สำหรับนักปฏิบัติฯ


หากสนใจเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

สอบถามได้ทาง line "วิปัสสนาวิชชาลัย" คลิก add line

คอร์สเดือน พฤศจิกายน 65 (คนใหม่)  ปิดรับสมัครแล้ว

 

คอร์สเดือน ธันวาคม 65 (คนเก่า) 17-25 ธ.ค.  

 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. เวลา 08.30 ทาง  line "วิปัสสนาวิชชาลัย"

สอบถามได้ที่  0957029959

ชมภาพบรรยากาศของ คอร์สปฏิบัติฯ ที่ผ่านมา ได้ที่ คลิก