กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติ

คอร์สกรรมฐาน  9 วัน  

วัดมเหยงคณ์  .พระนครศรีอยุธยา  

 ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม 

กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน  

หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้  กรุณางดสมัคร 

 1. จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ไม่ยกเลิกกลางคัน

 2.  สำรวมวาจา  ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน  และบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน  และพี่เลี้ยง เท่านั้น  ไม่ติดต่อญาติ หรือ เพื่อนที่มาเยี่ยม ระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  และจะคืนให้วันกลับ  


 3. ถือศีล 8 ต้องงดการประดับตกแต่งร่างกาย, เว้นอาหารในเวลาวิกาล    - สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพให้ถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมื้อเย็นได้)  โดยให้แจ้งขออนุญาตเป็นรายบุคคล 


  4. การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

                   สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา  หรือสวมเสื้อ  และกางเกงสุภาพสีขาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้น  กางเกงขาสามส่วน  และไม่คาดผ้าขาวม้า

                   สุภาพสตรี   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา  ผ้าถุง  เสื้อแขนสามส่วน  ผ้าสไบสีขาว หรือเสื้อผ้าสุภาพสีขาว ถ้าผมยาวควรรวบขึ้นให้ เรียบร้อย  ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด


**** ในช่วงเวลาปฏิบัติกลางวันส่วนตัวในเขตที่พักหรือเวลานอน สามารถใส่กางเกงขายาวหรือ สามส่วน-ครึ่งแข้ง  หรือกางเกงเลยาวได้ (ห้ามสั้นเหนือเข่า) สีเข้มหรือขาว   และเสื้อยืดขาว  ต้องไม่มีลวดลายทั้งเสื้อและกางเกง


        5. จะต้องไม่ออกนอกเขตวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต  ระหว่างการเข้าอบรมจะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่กำหนด  โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา  ไม่ควรทำเสียงดัง  จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดัง  และไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง      


         6. เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ  แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน เสื่อ  ผ้าพลาสติกรองนั่ง ไว้ต่างหาก  เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ช่วยทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ  และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง

         

        7.ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน   มิฉะนั้นจะ ถูกตัดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติกรรมฐานในปีนั้นๆ (วัดให้เข้าปฏิบัติได้ปีละ 1 ครั้ง )

*** ผู้ปฏิบัติหญิง ที่มีการเพ้นท์หรือทาสีเล็บ ควรจะล้างออกให้หมดก่อนการเข้าปฏิบัติฯ หรือหากไม่สามารถล้างได้ จะต้องพันพลาสเตอร์ปิดเล็บที่ทำสีทั้งหมดตลอดการเข้าคอร์ส เพื่อความบริสุทธิ์ของศีลแปด และเคารพต่อศาสนสถาน

8. สามารถเข้าพักหนึ่งคืนก่อนเริ่มคอร์สฯได้ โดยแจ้งอย่างน้อยสามวันก่อนเข้าพัก และเข้าก่อน  16.30 น.

ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง


ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
หลักเกณฑ์การรับสมัคร

- พักรวม  10 คน

วันเปิดคอร์สการอบรม

วันปิดอบรม

หมายเหตุกำหนดการแต่ละวันในช่วงการอบรมฯ


วันเปิดการอบรม

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐ น. ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

.๐ - ๑๐.๐ น. ปฐมนิเทศ  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)  โดย พระภาวนาเขมคุณ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม  นั่งภาวนาฟังเสียงตามสาย  (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ  (ณ ธรรมศาลา  เขตกรรมฐาน)

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก  สรีระกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. นั่งสมาธิ รอบสระมุจลินท์

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม  ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งปฏิบัติกรรมฐาน

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม  ภารกิจส่วนตัว

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน  (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐-๖๐ นาที)


กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว  เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ณ ดาดฟ้าถ้ำวิมุตติสุข)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัวอย่างมีสติ

๐๙.๐๐​ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ในเขตกรรมฐาน)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว - ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ  อย่างมีสติ

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พักอาศัย  สรีรกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ส่งอารมณ์กรรมฐาน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม - ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม 

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก  เตรียมตัวพักผ่อน  (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐ - ๖๐ นาที)


หมายเหตุ  ก่อนวันปิดคอร์ส

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   พี่เลี้ยงนำเข้าไปปฏิบัติที่โบราณสถาน


กำหนดการวันปิดอบรม

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว  เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. พี่เลี้ยงนำไปตักบาตรพระสงฆ์  (ณ ข้างโบราณสถาน)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. นำบัตรติดหน้าอกและกุญแจ  มาแลกโทรศัพท์คืน  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เปิดใจ  แสดงความรู้สึก  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีปิดอบรม  (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร  (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ น. ทำความสะอาดกุฏิที่พัก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  พี่เลี้ยงจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วงๆ ไป

 


การแต่งกายที่ถูกต้องและกริยาที่ไม่ควรทำ สำหรับนักปฏิบัติฯ


หากสนใจเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

สอบถามได้ทาง line "วิปัสสนาวิชชาลัย" คลิก add line

ชมภาพบรรยากาศของ คอร์สปฏิบัติฯ ที่ผ่านมา ได้ที่ คลิก