ท่านที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าปฏิบัติธรรมในคอร์สกรรมฐานต่างๆ ของสถาบันวิปัสสนาวิชาลัย วัดมเหยงคณ์ จะได้พบเห็นบุคคลผู้เสียสละจำนวนหนึ่ง คือ"ธรรมอาสา" ( และ"พี่เลี้ยง") ที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติฯ ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียน จัดสถานที่ ทำความสะอาด ดูแลยามเจ็บป่วย ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นคอร์ส เพื่อให้การปฏิบัติธรรมของท่านทำได้โดยสะดวก โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ในปัจจุบัน สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ มี "ธรรมอาสา" ( และ"พี่เลี้ยง") ซึ่งหมุนเวียนกันมาช่วยงานจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากคอร์สกรรมฐานมีจำนวนมากขึ้น และผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติฯมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บุคคลากรที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ทางสถาบันฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวัดเมหยงคณ์ไปแล้ว ร่วมเป็น"ธรรมอาสา" ช่วยงานพระพุทธศาสนากันต่อไป

ธรรมอาสา ต้องทำอะไรบ้าง

"ธรรมอาสา" จะต้องมาช่วยงานในคอร์สตั้งแต่วันก่อนเริ่มคอร์สหนึ่งวัน จนเสร็จสิ้นคอร์ส ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคอร์ส 3 วัน, 9 วันและคอร์สหน่วยงานต่างๆ โดยจะต้องช่วยงาน "พี่เลี้ยง" ดังต่อไปนี้

  1. เตรียมสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เช่น กุฏิกรรมฐาน อาคารที่พัก ลานธรรม และอื่นๆ

  2. ช่วยเหลือดูแล ผู้ปฏิบัติฯต่างๆ ตามที่พี่เลี้ยงแนะนำ

  3. รายงานความผิดปรกติต่างๆให้กับพี่เลี้ยงทราบ เช่น มีคนป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น

  4. งานอื่นๆที่พี่เลี้ยง มอบหมายให้ทำ

ทางสถาบันฯจะมีการนัดหมายธรรมอาสาจัดตารางวันปฏิบัติหน้าที่ให้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเป็นเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนต่อครั้ง ตามแต่ท่านสะดวก

คุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะสมัครธรรมอาสา

  1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี (หากอายุเกิน 50 ปี สุขภาพแข็งแรงดี จะพิจารณาเป็นรายท่านไป)

  2. เคยเข้ากรรมฐานคอร์ส 3 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง

หรือ กรรมฐานคอร์ส 9 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่วัดมเหยงคณ์

  1. สุขภาพแข็งแรง สำรวม เรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติฯ

  2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และยินดีรับงานที่พี่เลี้ยงมอบหมาย

  3. ไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ

  4. สามารถอยู่ได้จนครบคอร์ส ตามที่ท่านสมัครใจลงช่วยงานในคอร์สนั้นๆ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ จะต้องได้เข้ารับการอบรมครึ่งวัน ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง (อบรมโดยแผนกพัฒนาบุคคลากร สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย) ก่อนเริ่มได้รับมอบหมายงาน

*** "ธรรมอาสา"ที่มาช่วยงานประจำ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อาจจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มและสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย เพื่อเป็น "พี่เลี้ยง" ซึ่งจะเป็นผู้ที่มอบหมายงานและควบคุมดูแลการทำงานของ"ธรรมอาสา" ต่อไป

ท่านที่สนใจ สามารถ add line "สมัครธรรมอาสา" ตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้

ซึ่งเมื่อมีการประกาศวันอบรมแต่ละรอบและท่านพร้อม จะสามารถกรอกใบสมัครได้ต่อไป

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

พี่เลี้ยงอ้อย โทร. 0818206981

พี่เลี้ยงเจี๊ยบ โทร. 0949895299